محصولات دانفوس DANFOSS

1- سافت استارتر آنالوگ و دیجیتال  دانفوس در مدلهای:


تکفاز و سه فاز

VLT Soft Start controller MCD 100 ANALOG : 0.01-11 KW(25A)
VLT Compact Soft Starter MCD 200 ANALOG : 7.5-110 KW (200A)
VLT Soft Starter MCD 500 DIGITAL:
7.5-800*2400 KW

 2- درایو های فرکانسی  دانفوس سری VLTو AQUA

تکفاز و سه فاز
با کاربری عمومی ، پمپ و فن ، اتوماسیون و صنایع سنگین
 

VLT Automation Drive FC 301/FC 302 :
0.25 KW-1.4 MW
VLT AQUA Drive FC 202 :
1.1KW-1.4 MW
VLT HVAC Drive FC 102 :
1.1KW-1100KW


3- درایو های فرکانسی  دانفوس سری VACON


تکفاز و سه فاز
با کاربری عمومی ، پمپ و فن ، اکسرودر ، کانوایر

VACON 100 Industrial Drive:
0.55-800 KW
VACON NXP Air Cooled :
0.55-2000 KW
VACON NXP Liquid Cooled  :
132-5300 KW
VACON 3000 :
1620-7060 KVA
VACON 20X & 100X :
0.75-37 KW

 

 
     
 

Copyright © 2013 ELECTRO JEAN MULLER All Rights Reserved.

Email: info@electrojeanmuller.com